Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTERMAB BV 
Artikel 1 – Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de contractspartij van INTERMAB BV
Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) inclusief de kantoor- en administratiekosten van INTERMAB BV, exclusief de door derden in rekening gebrachte onkosten.
Onkosten: de kosten van derden die aan INTERMAB BV in rekening worden gebracht in verband met de uitvoering van de opdracht die met de opdrachtgever is overeengekomen, waaronder begrepen de kosten voor het verkrijgen van medische informatie.
Machtiging: schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat INTERMAB BV en haar medisch adviseurs bevoegd zijn medische informatie over een bepaald persoon bij derden op te vragen en derden toestemming verleent om aan INTERMAB BV en haar medisch adviseurs medische informatie te verstrekken en voorts (indien overeengekomen) INTERMAB BV toestaat deze medische informatie te verstrekken aan een medisch adviseur van de tegenpartij.

Artikel 2 – Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Opdracht:

Een opdracht komt tot stand nadat deze door de opdrachtgever is gegeven.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, stemt de opdrachtgever er mee in dat INTERMAB BV de opdracht uitvoert. In overleg met en met instemming van de opdrachtgever kan de opdracht worden uitgevoerd door een andere medisch adviseur, behorend tot het samenwerkingsverband INTERMAB BV. Indien dat een voor eigen risico werkzame medisch adviseur betreft, geldt deze als opdrachtnemer in plaats van INTERMAB BV.

Artikel 4 – Onderzoek en informatie:

Indien voor de uitvoering van de opdracht, naar het oordeel van INTERMAB BV, nadere informatie noodzakelijk is, zal op verzoek van INTERMAB BV de opdrachtgever daartoe alle nodige informatie aan INTERMAB BV verstrekken en/of alle noodzakelijk medewerking verlenen. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is INTERMAB BV niet aansprakelijk.

De opdrachtgever verstrekt op verzoek van INTERMAB BV de noodzakelijke machtigingen waaruit blijkt dat aan INTERMAB BV toestemming is verleend om medische informatie op te vragen, alsmede aan de betreffende personen of instanties toestemming is verleend om aan INTERMAB BV medische informatie te verstrekken en voorts (indien overeengekomen) deze medische informatie te verstrekken aan een medisch adviseur van de tegenpartij en aan alle persoon voor zover deze binnen het doel van de opdracht vallen (bijv. ook bij expertiseaanvragen).

De machtiging dient te voldoen aan de eisen die de KNMG aan deze machtiging stelt.

Artikel 5 – Uitvoering werkzaamheden:

De werkzaamheden van INTERMAB BV kunnen bestaan uit: bestuderen van medische dossiers en eventuele processtukken, een cliënt/patiënt zelf spreken en/of onderzoeken, raadplegen van literatuur en jurisprudentie, overleg met opdrachtgevers en collega artsen, het op schrift in kaart brengen van de medische problematiek, het advies zelf, het ingaan op het standpunt van de betrokken verzekeraar, het voorstellen van deskundigen resp. vraagstellingen en het beoordelen van rapportages.

Bij zijn werkzaamheden baseert INTERMAB BV zich op de medische gegevens die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, alsmede op de gegevens die hij op verzoek van en met instemming van de opdrachtgever heeft opgevraagd. In voorkomende gevallen wordt ook rekening gehouden met een eigen medisch onderzoek van een belanghebbende, indien dat door de opdrachtgever wordt verzocht.

Artikel 6 – Bescherming beroepsgeheim:

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, en zullen daartoe noodzakelijke maatregelen treffen, waaronder het opleggen van een gelijke verplichting aan personen van wie zij zich ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.

Het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van personen of instanties aan wie uitdrukkelijk middels een machtiging toestemming is verleend, bepaalde informatie te verstrekken. Voorts geldt het voorgaande lid niet als schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Bescherming Persoonsgegevens:

In het kader van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) d.d. 25-05-2018 werkt INTERMAB ‘AVG-proof’.
Alle informatiestromen worden daarop bewaakt.
Alle medewerkers van INTERMAB hebben een contractuele geheimhoudingsplicht.

De ontvangen informatie is ofwel via een door de opdrachtgever geregelde machtiging ofwel via een door ons opgestelde en door betrokkene ondertekende machtiging verkregen (zie artikel 4 punt 2).
INTERMAB draagt er zorg voor dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en verzonden.

Conform de KNMG-richtlijnen worden de dossiers tot 15 jaar na het laatste advies bewaard. Daarna worden deze vernietigd.

Klachten aangaande de bescherming van de persoonsgegevens kunnen o.a. bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden.

Artikel 8 – Betalingen:

Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met door derden in rekening gebrachte onkosten en (indien van toepassing) omzetbelasting verschuldigd.

Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode, tussentijds in rekening worden gebracht.
Betaling van declaraties van INTERMAB BV dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

Indien INTERMAB BV invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden geacht 15% van het onbetaald gebleven factuurbedrag(en) te bedragen, met een minimum van € 250,–.

Indien INTERMAB BV gerede twijfel heeft aan de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, kan INTERMAB BV van de opdrachtgever zekerheidsstelling verlangen dan wel de overeengekomen werkzaamheden opschorten totdat er een nader overeen te komen voorschot is voldaan.

Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst met INTERMAB BV voldoet, is INTERMAB BV gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de betalingen zijn voldaan, dan wel de overeenkomst buiten rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is verplicht de schade die hiervan het gevolg is te vergoeden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van INTERMAB BV voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van eigen risico volgens de desbetreffende polis.

De in het lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van INTERMAB BV en/of eventuele leidinggevende ondergeschikten.

INTERMAB BV zal bij het inschakelen van een andere medisch adviseur, zoals bedoeld in artikel 3 lid 2, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. INTERMAB BV is echter voor eventuele tekortkomingen van deze arts(en) niet aansprakelijk.